Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.JMoto.bg

1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "ATВ Янко Мото" ЕООД (с търговско име Jmoto), наричано по - долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.jmoto.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от JMoto чрез Уебсайта.

Клиент е всяко физическо или юридическо лице, които са приели настоящите Условия за ползване.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

3. Собственост над Съдържанието

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на JMoto, е изрично забранено.

4. Използване на Уебсайта

 • www.JMoto.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на "АТВ Янко Мото" ЕООД;
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от "АТВ Янко Мото" ЕООД; 
 • JMoto има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока;
 • При липса на складова наличност от заявената стока JMoto, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон;
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон, при подаване на заявката, JMoto не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката;
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от JMoto на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка;
 • JMoto се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му;
 • JMoto не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.jmoto.com”;
 • JMoto не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа;
 • JMoto не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите;
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. JMoto допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност;
 • Всички обявени цени са за единична бройка (освен ако не е упоменато друго) в български левове с включен ДДС;
 • Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
 • Не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на JMoto;
 • Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на JMoto;
 • Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;
 • JMoto има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия;
 • При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към JMoto на посочените за връзка с нас координати.

5. Права и Задължения на Страните

JMoto се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
 • да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

Вие като Клиент се задължавате:

 • да посочите трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да платите цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплатите разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочените от Вас адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Вие или трето лице подписвате придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставяната стока и е на посочения от Вас адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Вие сте длъжни да заплатите разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Вие сте длъжни да обезщетите "АТВ Янко Мото" ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Вие не бъдете намерени в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, JMoto се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Вие може да потвърдите желанието си да получите стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не сте били намерени на адреса, като поемате всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Вие имате право да откажете получаването на заявената за покупка от Вас стока съгласно чл.125 и чл.126 от ЗЗП на Република България при едно от следните условия:

 • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Вас и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • Установяването на несъответствия се приема за достоверно, единствено ако пратката бъде прегледана на място пред куриера в момента на приемане;
 • Цената, която следва да заплатите за стоките (без цената за доставка), не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя от избраната за това куриерска фирма;
 • Ако не съществува възможност несъответствие между заявената за покупка и доставената стока да бъде установено в момента на доставката, а бъде установено по-късно, Вие имате право да заявите подмяна на размер, цвят или артикул, фигуриращ в първоначалната Ви поръчка. В този случай е необходимо да заявите желанието си, писмено (на e-mail) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на доставяне на поръчката, на адрес "АТВ Янко Мото" ЕООД, гр. Монтана, ул. "Димитър Ерийски" 2, п.к. 3400;
 • Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да върне получените артикули на адрес "АТВ Янко Мото" ЕООД, гр. Монтана, ул. "Димитър Ерийски" 2, п.к. 3400. Връщането се допуска единствено при следните условия: 
 1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено чрез посочената в раздел "Контакти" форма за обратна връзка или устно на един от посочените за контакт телефони, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на доставка на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента направил поръчката, където да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 2. Стоката е в добър търговски вид и добро физическо състояние, ненарушена цялост, без дефекти, в оригиналната опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от "АТВ Янко Мото" ЕООД - фактура, касов бон, гаранционна карта (при условие, че са била издадени такива);
 3. Клиентът съгласува с представител на "АТВ Янко Мото" ЕООД адреса, на който "АТВ Янко Мото" ЕООД желае да получи обратно стоката;
 4. Клиентът е длъжен да заплати всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на "АТВ Янко Мото" ЕООД адрес; 
 5. "АТВ Янко Мото" ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от Клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

6. Лична Информация

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от JMoto в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Чрез своя Уебсайт JMoto ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.

JMoto ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация. JMoto може да предостави на трета страна обобщена - но не и индивидуална - информация за посетителите или потребителите на нашия Уебсайт.

В някои случаи JMoto може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за JMoto. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

JMoto се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
 • JMoto е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

7. Отговорност

JMoto се стреми да поддържа актуална информация от източници, които считат за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

JMoto не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

JMoto не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание.

JMoto може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

JMoto не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.

JMoto не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

JMoto не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които JMoto не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на JMoto.

8. Връзки към Уебсайтове на Трети Лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от JMoto. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. JMoto няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

9. Приложимо Право

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "АТВ Янко Мото" ЕООД съобразно българското законодателство.

11. Допълнителни Условия

"АТВ Янко Мото" ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

12. Промяна на Условията

JMoto си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

13. Настоящите условия се прилагат от 19.11.2012 г.

Категории

Търси в продукти

Производители

Новини

Анкета

Лесно ли се ориентирате в категориите?

Гласувай